Sala projektowa

Od dwóch lat Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu jest w  procesie zmiany - pogłębionego rozumienia misji szkoły, dostrajania uczenia i uczenia się społeczności szkolnej. To bardzo trudna zmiana, wymaga nowego „widzenia szkoły” przez dyrektora i nauczycieli. Dużo łatwiej przestawić ławki niż wartości - relacjonuje Marzanna Wolska.

Szkoła uczy się wdrażać ocenianie kształtujące jako nową strategię uczenia. Stara się rozpoznać, jak i kiedy uczniowie się uczą. Nauczyciele badają, czy na lekcjach stwarzane są warunki dla dobrego uczenia się uczniów. Przygotowują i wdrażają  innowacje o charakterze organizacyjno-metodycznym. Są to programy realizowane w cyklu trzyletnim, zakładające przeprowadzenie części treści kształcenia w oparciu o działania projektowe WebQuest. Szkoła posiada pracownię mobilną iPad, którą wykorzystuje podczas zajęć w dniu projektowym, kiedy zespól nauczycieli prowadzi pracę uczniów nad rozwiązaniem określonego problemu (blok zajęć). Dzięki temu rozwiązaniu uczniowie doskonalą umiejętność twórczego rozwiązywania problemów, współpracy w grupie jak również wykorzystania nowoczesnych technologii. Badania prowadzone wśród uczniów, nauczycieli i rodziców nad efektywnością proponowanych zajęć potwierdziły skuteczność w osiąganiu celów.

Zastosowane rozwiązanie organizacyjne nasunęło pytanie o przestrzeń fizyczną dla podejmowanych działań. Po konsultacjach z uczniami i nauczycielami szkoła doszła do wniosku, że dostosowując przestrzeń do potrzeb uczenia się można poprawić jej jakość. Oznaczało to dostosowanie sali do działań projektowych poprzez zagwarantowanie swobodnego dostępu do Internetu, zmiany wyposażenia uwzględniającej potrzebę swobodnej współpracy. Zrezygnowano z tradycyjnego układu ławkowego na rzecz obecności strefy miękkiej, która tworzyła „klimat” sprzyjający spotkaniu grupy. Celem było dostosowanie przestrzeni uczenia do potrzeb uczniów, zmiana pozycji nauczyciela (różne miejsca do pracy), większa dostępności ucznia i nauczyciela.

Z uwagi na stan techniczny budynku (powstał ok. 1930 r., modernizowany był 15 lat temu) zmiany, które można było wprowadzić były ograniczone. Jednak pomysł stworzenia sali projektowej ruszył. Po konsultacjach z nauczycielami ogłoszono konkurs na projekt uczniowski. Uczniowie przygotowali kilka makiet i planów. Były to futurystyczne propozycje aranżacyjne, z których szkoła wykorzystała kilka pomysłów: kolorystykę, strefę miękką, ustawienie stołów. W oparciu o pomysły uczniów szkoła zwróciła się do działu projektowania wnętrz Ikea o pomoc w przygotowaniu wizualizacji sali. Nauczyciele otrzymali gotowy projekt obejmujący ciekawą kolorystykę ścian, podłogi oraz propozycje oświetlenia i mebli.

W kolejnym etapie szkoła zaplanowała i przeprowadziła remont sali: wymieniono podłogi i parapety, pomalowano ściany, kupiono żaluzje i wyposażenia. Zmiana objęła jedną klasę lekcyjną, gdzie stworzona została przestrzeń edukacyjna przyjazna uczniom, wzmacniająca kompetencje komunikacyjne dziecka, umożliwiająca wykorzystywanie nowoczesnych technologii. Zmiana myślenia o szkole wpłynęła na zmianę przestrzeni fizycznej. Szkoła szykuje się już do następnych zmian, pamietając, że z każdą modyfikację należy pamiętać o celu, jaki chce się osiągnąć. Ważny jest również plan wprowadzania zmiany, uwzględniający wszystkie podmioty. W przyszłości planowana jest również ścisła współpracowa z rodzicami – mają oni dużo ciekawych pomysłów na wykonanie i możliwości pomocy.

Inicjatorem zmiany we wrocławskim gimnazjum był dyrektor – zainspirował nauczycieli, pracował na zmiana koncepcji uczenia jako wartości w szkole. Nauczyciele widzą potrzebę zmian: większość pedagogów  pozytywnie odnosi się do otwartego myślenia o szkole i uczestniczy w działaniach. Zmiana wizualna zachęca do zmian mentalnych.

Wprowadzenie zmiany – od zmiany koncepcji uczenia do stworzenia sali projektowej - zajęła szkole 8 miesięcy. Zmiana myślenia i rozumienia uczenia ciągle trwa i już widać jej efekty, np. zmianie uległo rozumienia celów i strategii uczenia, analizowanie wskaźników uczenia się uczniów, zaangażowanie w zespołach. Nauczyciele już teraz są przekonani, że zmiana przestrzeni edukacyjnej zaczyna się w koncepcji pracy szkoły, dalej już tylko mały krok dzieli ich do „nowej szkoły” przez nowe spojrzenie na potrzeby ucznia, by następnie znaleźć możliwość modernizacji istniejącej przestrzeni architektonicznej do potrzeb ucznia. Szczególny efekt widoczne są w poprawie kompetencji społecznych uczniów, autoprezentacji, otwartości, stosowaniu nowoczesnych technologii, kreatywności.

Kluczowym elementem zmiany edukacyjnej przestrzeni fizycznej było pozyskanie środków na zaplanowane działania od organu prowadzącego, środków z wydzielonego rachunku dochodowego oraz sponsorów. Wdrożona zmiana uruchomiła dialog ku zmianie przestrzeni szkoły, pokazuje nowy kierunek i szansę rozwoju szkoły. To nowy początek dla Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu.

 

nadesłała Marzanna Wolska, dyrektor Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu

fot. Fiorenza Thompson, December 18th, Flickr, CC BY-ND 2.0

 

Inspiracje: