Virtual English

Nauczyciele z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17 w Kielcach postanowili uświadomić uczniom, że znajomość języka angielskiego jest niezbędna w dynamicznie rozwijającym się współczesnym świecie.


Celem wprowadzonej zmiany było:

  • dostosowanie wymagań dotyczących nauczania języka obcego do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie metod, form i środków nauczania;
  • umożliwienie samodzielnego wykonywania ćwiczeń i projektów przez uczniów;
  • utrwalanie podstawowych struktur gramatycznych i słownictwa; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
  • kształcenie umiejętności wykorzystania zdobytych wiadomości w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

 

Źródłem zmiany były obserwcje, że uczniowie z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim szczególnie dużo trudności sprawia nauka trudnego i często niezrozumiałego dla nich języka angielskiego. Celem było więc uświadomienie uczniom, że znajomość języka angielskiego jest niezbędna w dynamicznie rozwijającym się współczesnym świecie.

 

zajęcia z języka angielskiego

 

Efekty jakie spodziewano się osiągnąć dotyczyły przeciwdziałania wykluczeniu osób niepełnosprawnych intelektualnie z życia społecznego poprzez nowoczesną naukę języka obcego; wdrożenie do odpowiedzialności za powierzone zadania, przy dostosowaniu metod, form i środków nauczania do poziomu intelektualnego uczniów oraz zwiększenie szans na satysfakcjonujące uczestnictwo w życiu społecznym.


Innowacyjność projektu polegała na wykorzystaniu środków dydaktycznych opartych o najnowsze technologie: narzędzia TIK, gry oraz serwis Virtual English, którego konstrukcja umożliwia jego adaptację do warunków funkcjonowania każdej szkoły oraz rozbudowę o kolejne przedmioty i tematy. Zajęcia miały tę zaletę, że w jednym miejscu znajdowały się wszystkie potrzebne materiały - nauczyciel nie tracił czasu na uruchamianie kolejnych aplikacji. Niezwykle istotną zaletą tego typu zajęć, zwłaszcza dla uczniów z niepełnosprawnością, był fakt, że uczyli się oni nowego słownictwa w przyjaznym i doskonale znanym im otoczeniu – we własnych salach przedmiotowych. Języka angielskiego i kultury brytyjskiej dzieci uczyły się także na innych przedmiotach, uświadamiając sobie w ten sposób, że angielski jest obecny w wielu dziedzinach życia i używa się go na co dzień.

Podczas projektu omawiane były z uczniami konkretne korzyści, jakie mogą wynieść z nauki języka obcego. Nauczyciele wyjaśniali im w prosty sposób, dlaczego się go uczą i w jaki sposób jest podobny do naszego języka ojczystego. Było to szerokie ujęcie nauczania języka w powiązaniu z innymi przedmiotami poprzez przytaczane przez nauczycieli analogie. Zajęcia miały formę projektu. Uczniowie poznali nowe słowa z różnych dziedzin i utrwalają dotychczasowy zasób słownictwa i konstrukcji zdaniowych. Zastosowaliśmy wykorzystanie serwisu jako narzędzia dydaktycznego do lekcji oraz korelacji międzyprzedmiotowej. Najpierw zajęcia odbywały się w sali historycznej, gdzie uczniowie przez dwie lekcje poznawali historię kształtowania się państwa angielskiego oraz współcześnie panującą rodzinę i ustrój Anglii. W następnym tygodniu zajęcia prowadziła polonistka, która zaznajomiła ich z zapożyczeniami z języka angielskiego oraz uświadomiła, że język angielski jest również obecny w języku polskim. Na lekcjach matematyki poznali walutę brytyjską, uczyli się rozróżniać i rozpoznawać nominały, liczyć pieniądze oraz robić zakupy w angielskim sklepie. Na zajęciach z języka angielskiego uczniowie utrwalili nazwy przyborów szkolnych, kolorów, liczebników, przyimków miejsca oraz prostych struktur gramatycznych. Każda lekcja kończyła się zadaniem dla uczniów, na wykonanie którego uczniowie mieli tydzień.

 

 

Wskazówki dla naśladowców:

Przeprowadzenie lekcji według naszych wskazówek nie stanowi większego problemu. Na stronie internetowej projektu  znajdują się potrzebne załączniki. Do samodzielnego wykonania nowej lekcji na bazie serwisu wymagana jest wiedza z zakresu technologii webowych.

 


Za przeprowadzenie zmiany odpowiedzialny był nauczyciel języka angielskiego - pomysłodawca projektu, do którego planowania i realizacji włączyło się trzech nauczycieli przedmiotów: historia, matematyka, język polski. W projekcie wzięło udział ok 15 uczniów z różnych klas z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Uczniowie posiadali wiedzę językową na różnym poziomie zaawansowania. Mieli za zadanie nie tylko aktywnie uczestniczyć w zajęciach, ale również samodzielnie wyszukiwać informacje, przygotowywać materiały i wykonać projekty w grupach po zakończeniu cyklu zajęć przedmiotowych.

Ponieważ wykonanie serwisu wymaga wiedzy z zakresu technologii webowych warto było uzyskać wsparcie osoby zorientowanej w tej tematyce, która mogłaby służyć pomocą w zakresie rozwiązywania problemów technicznych. W naszym przypadku był to pracownik naukowy Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Nasze doświadczenie uczy, że warto w ten sposób realizować korelację międzyprzedmiotową i zasadnym jest angażowanie do współpracy nauczycieli różnych przedmiotów.

Projekt nie wymagał nakładów finansowych.

W wyniku wprowadzonej zmiany uczniowie podnieśli swoje kompetencje w zakresie: umiejętności pracy w zespole, korzystania z różnych źródeł informacji, podstaw komunikowania się w języku angielskim, myślenia przyczynowo-skutkowego i umiejętności wykorzystania zdobytych wiadomości w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

 

Co mi i co szkole dała ta zmiana? Jakie korzyści wynikają ze zmiany i dla kogo?

Uczniowie zwiększyli świadomości i poziom swojej wiedzy na temat krajów anglojęzycznych oraz możliwości jej zastosowania w konkretnej sytuacji zadaniowej i komunikacyjnej. Zajęcia zachęciły ucznia do samodzielnego wyszukiwania informacji, zainteresowały trudną tematyką. Były dla nich świetną zabawą, która "przemycała" wartościowe treści edukacyjne. Efekty zmierzone zostały poprzez quizy, które uczniowie rozwiązywali po zakończeniu każdego cyklu przedmiotowego oraz testu na podsumowaniu projektu. Projekt przyczynił się do promowania innowacyjnych i kreatywnych metod nauczania języka anielskiego w naszej szkole. Włącza w proces dydaktyczny elementy grywalizacji oraz dostarcza nowych narzędzi wspierających korelację międzyprzedmiotową. Stał się inspiracją dla innych nauczycieli.

 

nadesłał Grzegorz Czapla

Inspiracje: